o peletu

Pelet od drveta

Posted by on јул 8, 2013 in o peletu | 0 comments

Drveni pelet je proizveden iz presovanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika širine od 6-8 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodni “lepak” pa peleti uspevaju da zadrže oblik valjka i nakon što se ohlade. Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Znači peleti se presuju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih hemijski vezivih sredstava sa visokom toplotnom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorevanja. Koriste se u pećima za grejanje stambenih objekata ili za proizvodnju električne energije kao zamena za ugalj. Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvnog peleta zamenjuje cca 1 litar lož ulja ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog gasa. Peleti su CO2-neutralni. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi štetne gasove kao izvor topline, te se smatra jednim od retkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje zagađuju vazduh i okolinu jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrednosti emisija CO, NOx i prašine. Proizvodnja drvenih peleta u Evropi povećala se sa 1,4 miliona tona u 2004. do 6,3 miliona tona u 2006. na 7,5 miliona tona 2007. Kvalitet peleta: Zbog načina izrade, različitih sirovina i presovanja, javljaju se razlike u kvalitetu drvenog peleta. Dobar kvalitet: sjajni, glatki, jednake dužine, nema prašine. Slabiji kvalitet: dužinska i poprečna napuknuća, mnogo prašine u pakovanju, različite...

Read More

Šta je pelet? Sastav peleta

Posted by on јун 24, 2013 in o peletu | 0 comments

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%). Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela. Zbog oblika i veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobijamo gorenjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliko je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemarljiva količina CO2.   Zašto koristiti pelet? Prednosti peleta Prednosti ovog goriva je što može da se koristi kao tečno, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, pa nije potrebno, da se kao kod uglja i drva, na svakih par sati ponovo loži. Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod klasičnih peći, kotlova i kamina na ugalj i drva najviše 70%. Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer nije potreban „cug“, dim može da ide i kroz običnu cev. Svakako najbitniji element je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije proizvedene od peleta koji je od dva do šest puta jeftiniji u odnosu na one koji se dobijaju iz fosilnih goriva.   Novi trendovi ili budućnost? Iskorištavanje fosilnih goriva ima svoju cenu, vrlo visoko zagađenje sa promenama koje se odražavaju na klimu. Kyoto protokol obvezuje industrijalizovane zemlje, koje su odgovorne za preko 70% globalnog zagrevanja da smanje emisije štetnih gasova za 5,2% do 2012-te. Jedan od načina ispunjenja tih obaveza predložen od strane protokola je proizvodnja obnovljivih izvora energije, od kojih drvo predstavlja jedno od najzastupljenijih u Europi.   Zašto odabradti drvo? Drvo sakuplja energiju: sagorevenjem drva oslobađa se energija proizvedena fotosintezom. Drvo je izvor energije koja je obnavljajuća: korišćenje fosilna goriva (ugalj, naftu, gas) znači brzo iskorištavanje energetskih resursa kojim je potrebno milionima godina da se obnove. Drvo se smatra obnovljivim zbog toga što se može vratiti u prirodu i ponovo obnoviti u vremenskom razdoblju koje je u skladu sa ljudskom potrebom. CO2 je neutralan? Kada je perodična seča drveća manja ili jednaka rastu drveća i šuma, upotreba drva ne doprinosi povećanju CO2 u atmosferi. Količina CO2 koja se oslobodi sagorevanjem drveta je jednaka količini koje drvo iskoristi iz atmosfere u toku rasta i jednaka količini koja bi se oslobodila prilikom prirodnog procesa raspadanja u šumi. Za razliku od toga, upotreba fosinih goriva uzrokuje značajan rast količine CO2 u atmosferi. Iako se proizvede jednaka količina energije, količina CO2 koja se ispusti u atmosferu pri upotrebi nafte ili gasa je otprilike 20 puta veća od one koja se ispusti korištenjem drva. Upotreba drva ima značajne prednosti i emituje mnogo manje sveukupnog CO2. Sagorevanje drveta To je hemijska reakcija oksidacije drveta koja oslobađa energiju u obliku toplote. Proces sagorevanja se odvija u tri faze, u zavisnosti od temperature: Isparavanje vode: na 100°C drvo počinje da gubi vlažnost; Piroliza: na 100-105°C počinje isparavanje ugljenih hidrata u drvetu. Drvo menja strukturu i njegova poroznost se povećava (ugljen); Sagorevanje isparivih komponenata: na 500-600°C isparive komponente (gas), koje predstavljavu 75% goriva počinju da sagorevaju. Iznad 800-900°C većina energije je oslobođena u obliku toplote. Sagorevanje drveta je završeno kada su sve komponente reagovale sa vazduhom i kada su izgorele....

Read More

Istorijat peleta

Posted by on јун 23, 2013 in o peletu | 0 comments

Poreklo peleta Pelet je poreklom iz Kanade, a proizvodnja u Evropi otpočela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj zbog visoke cene nafte i potrebe da se smanji zagađenje vazduha i životne sredine koje nastaje velikom upotrebom uglja i ostalih fosilnih goriva. Potrošnja i tržište peleta u Evropi se od tada stalno razvijaju tako da je 2006. godine bilo 200 fabrika za proizvodnju, a proizvodnja je premašila 4,5 miliona tona. Najveći svetski proizvođači su Švedska, Amerika, Kanada i Austrija a na Balkanu prednjači Bosna i Hercegovina. Pelet u Srbiji Srpsko tržište peleta se razvija od 2006. a intenzivnija proizvodnja i upotreba počinje 2008. godine. U Srbiji danas radi nekoliko fabrika a najveći deo proizvodnje se izvozi pre svega zbog nedovoljne informisanosti domaćih potrošača kao i zbog nekompletne ponude peći i kotlova na domaćem tržištu. Perspektiva proizvodnje u Srbiji je dobra kako zbog stalnog rasta cena naftnih derivata tako i zbog toga što on postaje domaći proizvod za koji ne treba izdvajati velike sume deviza a takođe se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva. Pelet je visoko kvalitetni, ekološki čist energetski...

Read More

Pelet – ekološko gorivo

Posted by on јун 23, 2013 in o peletu | 0 comments

Pelet je energetsko gorivo koje štedi Vaš novac i prirodu… Grejanje na pelet beleži veliki porast trenda u Americi i svuda u svetu, pa tako i Beograd i Srbija. Pelet (pellet) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet). Mi, u našoj fabrici, proizvodimo isključivo drveni pelet!   U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Pelete su veoma pogodne za korišćenje jer zahtevaju malo skladišnog prostora. Pogodne su za upotrebu i iz razloga što se koriste u kotlovima koji mogu biti potpuno automatizovani, kao i zbog toga što stvaraju vrlo malo pepela. Pelete, kao i biomasa uopšte, postaju sve češći vid grejanja. Biomasa je dugoročno rešenje, dok ostalih goriva ima u sve manjim i ograničenim količinama. Pelet kuglice su vrlo guste i mogu biti proizvedene s niskim sadržajem vlage (ispod 10%) koji im omogućuje da gore na vrlo visokoj temperaturi i uz povećanu efikasnost. Takođje, njihova redovna geometrija i mala veličina može im omogućiti automatsko hranjenje peći uz mala podešavanja. Ono što je najvažnije jeste da pelet štedi Vaš novac jer je najekonomičnije gorivo za ogrev zbog svoje dobre kaloričnosti, a sa druge strane je visoko ekološki energenat jer ispušta najmanje CO2 emisija u vazduh i tako čuva Vaše zdravlje i doprinosi u borbi protiv globalnog zagrevanja.   CO2 Emisija – očuvanje prirodne sredine i Vašeg zdravlja.   Pelet može da promeni Globalno zagrevanje! – Struja 3323 lbs. – Lož ulje 943 lbs. – LPG 709 lbs. – Prirodni Gas 549 lbs. – Pelet 8123 lbs. (1 lbs = 0.45 kg) Prosečno domaćinstvo bi koristilo 2.67 tona peleta, time štedeći 8872 lbs ugljenikovih emisija, ako se koristi struja to bi bilo 2518 lbs, za ulje ušteda 1893 lbs a za gas 1466 lbs.   Još korisnih informacija o peletu: Gustina po kubnoj stopi: – (0.028 kubnih metara) ne može biti ispod 40 funti (18 kg) – Prečnik mora biti 1/4 do 5/16 inča (635-794 mm) – Maksimalna dužina mora biti 1 i 1/2 inča (254-127 mm) – Prašine ne više od 0.5% po debljini a po skrinu 1/8 inch (317.5 mm) – Sadržaj Natrijuma ne sme biti ispod 300 jedinica po delu miliona Drveni pelet sadrži oko 16.4 million BTU’s/Ton ili 328,000 BTU’s/vreći or 8200...

Read More
Kad zatreba Fizikalna terapija, fizijatar i reumatolog iz Beograda. Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizioterapeut nije fizijatar - doktori sa iskustvom.